Reglement Verenigingsdiensten

Bij Groeneveen Tennis en Padel worden kantine en park geheel door eigen leden gerund. Hierdoor kunnen de kosten van hapjes en drankjes relatief laag worden gehouden, maar het helpt vooral enorm mee om de club financieel gezond te houden en om onderling sociale contacten te onderhouden...

Dit Reglement Verenigingsdiensten is bedoeld om een en ander in zo goed mogelijke banen te leiden en om mogelijke misverstanden te voorkomen of uit de wereld te helpen.

1.      Vóór 1 december en vóór 1 juli van een inschrijfperiode zal een planning van diensten door de vrijwilligerscommissie op de website worden geplaatst.

2.      Alle leden doen minimaal 8 uur verenigingsdienst per jaar. Waarvan minimaal 4 uur voor 10 juli. Hiervan zijn uitgezonderd:

a) leden onder de 18 jaar,

b) leden voor wie op medische of andere bijzondere gronden een uitzondering wordt gemaakt,

c) Ereleden, leden van verdienste en slapende leden

d) leden die hun verenigingsdiensten hebben afgekocht.

e) Leden die op een andere manier substantiële werkzaamheden doen voor de vereniging

3.      Deelnemers aan een vrijdag-, zaterdag- of zondagcompetitie KNLTB Tennis én/of Padel schrijven minimaal één keer in op een (catering)dienst per betreffende competitie (voorjaar, najaar en winter competitie). Dit zijn géén extra uren maar vallen onder de vereiste 8 uur per jaar. Wanneer dit niet gebeurt zal een alternatieve bijdrage opgelegd worden zoals vermeld onder punt 11.

4.      De verenigingsdiensten worden ingeschreven via de website of via de club-app. Op de website is te zien in een “overzicht persoonlijk diensten” wanneer er diensten staan gepland en/of voor hoeveel uur.

5.      Leden  ontvangen een uitnodiging tot inschrijven als de planning klaar is. In december voor deel I van het volgende jaar en in juni voor Deel II. Na inschrijven ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail.
Na inschrijving is een lid zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de geplande dienst.
Eén week en één dag van tevoren ontvangt een lid een e-mail met de aankondiging van de uit te voeren verenigingsdienst. Tot 14 dagen voor aanvang dienst is het mogelijk je dienst vrij te geven en een andere dienst in te plannen. Binnen twee weken van de dienst zal  er zelf voor een vervanger gezorgd moeten worden.

6.      Wanneer iemand een geplande verenigingsdienst niet kan doen, wordt verwacht zelf voor vervanging te zorgen. Dit kan door te ruilen met een ander lid. Het is ook mogelijk iemand van de reservepool te bellen en deze in te schakelen tegen een vergoeding van 40 euro. Dit wordt vooraf onderling afgehandeld en gaat buiten de vereniging om. In gevallen dat de vereniging wordt gevraagd een invaller te zoeken is dezelfde vergoeding zoals hiervoor beschreven verschuldigd.

Eventuele wijzigingen graag minimaal 24 uur van tevoren doorgeven aan vrijwilligers@ltcgroeneveen.nl .

7.      Afkopen van de verenigingsdienst is mogelijk. Het afkoopbedrag per jaar is 85 euro.
Dit bedrag moet vóór 1 februari overgemaakt zijn op
NL 48 RABO 0350 5216 89 t.n.v. Groeneveen Tennis en Padel onder vermelding van het eigen bondsnummer en ‘afkopen verenigingsdiensten’.

8.      Achter de bar ligt een planning van de diensten waarop je je aanwezigheid aftekent. Deze lijst wordt wekelijks gecontroleerd. Leden, die verstek hebben laten gaan, krijgen een e-mail met een instructie voor betaling van de alternatieve bijdrage in geld (zie punt 11).

9.      Tenzij iemand wordt afgebeld gaat een dienst altijd door. Het dienstdoende lid is op dat moment verantwoordelijk voor het juist afsluiten van het clubhuis, de kleedkamers en de hekken. Alsmede het activeren van het alarm.

10.   Inschrijven voor extra verenigingsdiensten is altijd mogelijk en wordt zeer op prijs gesteld. Het dienstdoende lid dient er wel rekening mee te houden dat het ook voor deze diensten zelf verantwoordelijk is (dus zelf vervanging zoeken bij verhindering) en ook in dit geval dient bij niet verschijnen een alternatieve bijdrage in geld betaald te worden (zie punt 11).

11.   Wanneer een lid verstek laat gaan, geldt een alternatieve bijdrage van 60 euro. Deze alternatieve bijdrage wordt per e-mail aangezegd aan het desbetreffende lid. Betaling hiervan dient binnen 7 dagen gedaan te worden op rekeningnummer NL 48 RABO 0350 5216 89 t.n.v. Groeneveen Tennis en Padel
o.v.v. ‘bijdrage verenigingsdienst (datum-tijd)'. Het herhaaldelijk niet vervullen van de verenigingsdienst, waardoor een beroep op dit punt moeten worden gedaan, kan uiteindelijk leiden tot royement van het desbetreffende lid.

12.   De ontvangen gelden op de hiervoor genoemde bankrekening worden gebruikt om de deelnemers van de reservepool te betalen wanneer zij worden ingezet tijdens drukke toernooien en evenementen. Het saldo van deze rekening komt ten goede aan de vereniging.