Privacyverklaring (concept)


V
anaf heden vindt je op deze site de privacyverklaring van onze tennisvereniging. Daarin kan je lezen welke rechten je hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonlijke gegevens

Deze verklaring is nog niet helemaal af. Hier en daar moet nog wat worden aangevuld en/of nauwkeuriger geformuleerd. Wij hopen dat onze leden meedenken om de verklaring zo goed mogelijk te maken. In de Algemene Ledenvergadering van maart 2019 zal nog over deze verklaring worden gesproken en beslist.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LTC Groeneveen verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van LTC Groeneveen, of om een andere reden persoonsgegevens aan LTC Groeneveen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  LTC Groeneveen, Postbus 567, 2070 AN Santpoort-Noord.
  De ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@ltcgroeneveen.nl
 2. Welke gegevens verwerkt LTC Groeneveen
  In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
  2. adresgegevens, eventueel postadres;
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer;
  4. pasfoto t.b.v. de KNLTB spelerspas;
  5. Beroep / Interesse (optioneel).
 3. Verwerking van de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor aanmelding bij de KNLTB en worden derhalve ook automatisch aan deze organisatie doorgegeven. Voor het privacy beleid van KNLTB, verwijzen wij naar: https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/
   Als je niet wenst te worden benaderd via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, dan kun je gebruikmaken van deze link. Je gegevens worden dan niet gedeeld met partners van de KNLTB.
  2. naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van LTC Groeneveen;
  3. naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
  4. de persoonsgegevens worden gebruikt voor samenstelling van de ledenlijst op de website, die uitsluitend voor ingelogde leden te raadplegen is.
 4. Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger
 5. Geheimhouding
  Alle personen die namens LTC Groeneveen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 6. LTC Groeneveen geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 7. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LTC Groeneveen gebruik van de diensten van AllUnited, de zogenoemde verwerker. De verwerkersovereenkomst maakt standaard deel uit van hun Algemene Voorwaarden.
 8. Bewaartermijnen en "recht op vergetelheid"
  LTC Groeneveen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Na afloop van dit lidmaatschap is er een voorziening die er voor zorgt dat persoonsgegevens anoniem gemaakt kunnen worden, zodat de gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
 9. Inzagerecht en wijzigen persoonsgegevens
  Leden kunnen ten allen tijde hun persoonlijke gegevens op de website van LTC Groeneveen controleren. Leden dienen hiervoor eerst in te loggen op de website van LTC Groeneveen, waarna ze via het Gebruikers menu > persoonlijke gegevens< hun persoonlijke gegevens kunnen inzien. Via de functie "Bewerken" kan men wijzigingen in het persoonlijke profiel aanbrengen. Hierbij kan men ook aangeven of bepaalde gegevens wel of niet voor andere (ingelogde) leden zichtbaar zijn.
 10. Gebruik van Cookies
  Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Klik hier voor uitleg.
 11. Facebook
  LTC Groeneveen heeft een Facebook-account onder de naam "ltcgroeneveen” Ten aanzien van de publicatie van foto’s hanteert LTC Groeneveen dezelfde uitgangspunten als vermeld onder punt 13.
 12. Toestemming
  Het is wettelijk niet nodig om van mensen, die zich als lid aanmelden, toestemming te vragen voor het gebruik van hun persoonsgegevens.

  Wel verklaart de vereniging dat betrokkene het recht heeft op:
  – inzage, correctie en verwijdering van de eigen persoonsgegevens;
  – het indienen van een klacht over de informatieverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Voorbeelden van gevallen waarbij wel uitdrukkelijke toestemming nodig zou zijn voor het gebruik van hun persoonsgegevens: 
  1. de verzending van reclame per e-mail aan leden door vereniging-sponsoren.
   LTC Groeneveen heeft besloten geen persoonsgegevens te verstrekken aan derden voor de verzending van reclame per e-mail.
  2. het analyseren van iemands online gedrag (bijvoorbeeld door het gebruik van cookies of locatiegegevens);
   LTC Groeneveen heeft besloten op geen enkele manier iemands online gedrag te analyseren.
 13. Fotograferen en filmen op de club, wat mag en wat niet?
  Zie artikel Centrecourt
  In het kort:
  Meestal wordt een tennisclub aangemerkt als openbare ruimte. Het grootste deel van de vereniging is immers ook toegankelijk is voor niet-leden (met uitzondering van bijvoorbeeld een bestuurskamer). Tennisverenigingen mogen dus filmen en foto’s maken bij bijvoorbeeld evenementen en deze plaatsen op de website zonder uitdrukkelijke toestemming. Wil je dat een afbeelding of video wordt verwijderd, stuur dan een mail naar: webredactie@ltcgroeneveen.nl
 14. Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan hierover direct contact met ons op. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

  Santpoort-Noord, 18 mei 2018

Reglementen & Statuten Overzicht